<<Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի N 230-Ն հրամանոմ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.07.2017 թ. 356-Ն հրաման
<<Գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված տեղեկությունները տեղեկագրում հրապարակելուկարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1153-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.07.2017 թ. 355-Ն հրաման
<<Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների հաշվառման նպատակով լիազոր մարմին ներկայացնող հաշվետվության ձևը, հաշվետվության հիման վրա գործարքների հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 181-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11.07.2017 թ. 345-Ն հրաման
<<ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 899-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 05.06.2017թ. թիվ 273-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ծանուցման օրինակելի ձևը, դրա լրացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 896-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 231-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 179-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 230-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Հայտերի գրանցամատյանի ձևն ու վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2001 թվականի հունվարի 17-ի N 16 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 229-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 180-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 228-Ն հրաման
<<Գնումների գործընթացում օգտագործվող հայտարարությունների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 30.05.2017 թ. 265-Ա հրաման
<<Մեկ անձից գնման ձևով թղթային եղանակով կազմակերպվող՝ գնումների բազային միավորի հնգապատիկը գերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 30.05.2017 թ. 262-Ա հրաման
( Հրապարակված է 05/06/2017 -ից անժամկետ )
1 2 3 4 ... >>