<<Մեկ անձից գնման ձևով էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող՝ անշարժ գույքի, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի <<գ>> պարբերությամբ նախատեսված հիմքով կատարվող և գնումների բազային միավորի հնգապատիկը չգերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.05.2017թ. թիվ 248-Ա հրաման
<<Գնանշման հարցման ձևով թղթային եղանակով կազմակերպվող գնումների բազային միավորի հնգապատիկը գերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 25.05.2017թ. թիվ 247-Ա հրաման
<<Բաց մրցույթով թղթային եղանակով կազմակերպվող անշարժ գույքի և գնումների բազային միավորի հնգապատիկը չգերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 246-Ա հրաման
<<Բաց մրցույթով թղթային եղանակով կազմակերպվող գնումների բազային միավորի հնգապատիկը գերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 245-Ա հրաման
<<Բաց մրցույթով էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող գնումների բազային միավորի հնգապատիկը գերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 244-Ա հրաման
<<Բաց մրցույթով էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող անշարժ գույքի և գնումների բազային միավորի հնգապատիկը չգերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 243-Ա հրաման
<Գնանշման հարցման ձևով էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող անշարժ գույքի և գնումների բազային միավորի հնգապատիկը չգերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 238-Ա հրաման
<<Գնանշման հարցման ձևով էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպվող գնումների բազային միավորի հնգապատիկը գերազանցող գնման հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 24.05.2017թ. թիվ 237-Ա հրաման
<<Էլեկտրոնային ձևով իրականացվող գնումների կատարման ուղեցույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 7-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.05.2017 թ. թիվ 219-Ա հրաման
<<Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 7-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 12.04.2017 թ. թիվ 154-Ա հրաման
1 2 3 4 5 ... >>