«Գնման գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված տեղեկությունները տեղեկագրում հրապարակելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 22.08.2017թ. 430-Ա հրաման
<<Գնումների համակարգողի որակավորման շնորհման քննություն կազմակերպող և անցկացնող հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմն ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.08.2017 թ. 397-Ա հրաման
<<Գնումների համակարգողների 2017 թվականին շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերն ու թեմաները հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 01.08.2017 թ. 395-Ա հրաման
<<Գնումների համակարգողի որակավորման շնորհման քննության հարցաշարը հաստատելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28.07.2017թ. թիվ 387-Ա հրաման
<<Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի N 230-Ն հրամանոմ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 18.07.2017 թ. 356-Ն հրաման
<<Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների հաշվառման նպատակով լիազոր մարմին ներկայացնող հաշվետվության ձևը, հաշվետվության հիման վրա գործարքների հաշվառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 181-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 11.07.2017 թ. 345-Ն հրաման
<<ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 899-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ ֆինանսների նախարարի 05.06.2017թ. թիվ 273-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ծանուցման օրինակելի ձևը, դրա լրացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 896-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 231-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 1-ի N 179-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 230-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի 2017 թվականի մայիսի 20-ի «Հայտերի գրանցամատյանի ձևն ու վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2001 թվականի հունվարի 17-ի N 16 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 229-Ն հրաման
1 2 3 4 ... >>