Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` հուղարկավորության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/48> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/01/2015 -ից մինչև 08/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )
<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմ>> ՀԿՀ-ի կողմից <<ՀՀՇՄԳՔՀԿՀ-ԲԸԱՇՁԲ-01/15>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 27/01/2015 -ից մինչև 10/03/2015 ժամը 11:30 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի փողոցների և բակային տարածքների ասֆալտ-բետոնյան ծածկի ընթացիկ նորոգման, ճաքալցման, ճանապարհների փոսային նորոգումների, գրունտային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/44> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 26/01/2015 -ից մինչև 07/03/2015 ժամը 15:30 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/01/2015 -ից մինչև 07/03/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 26/01/2015 -ից մինչև 07/03/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ <<Երևանի պետական համալսարան>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար Սանիտարական մաքրության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով <` ԵՊՀ-ԲԸԾՁԲ-15/02> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր /փոփոխված տարբերակ/: Սկզբնական տարբերակը հրապարակվել է 21.01.2015թ.-ին: Հրավերի փոփոխության մասին հայտարարությունը տես <<Հրավերում կատարված փոփոխություններ>> բաժնում:
( Հրապարակված է 26/01/2015 -ից մինչև 07/03/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար՝ բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալներ և շինվածքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՊՁԲ-15/15> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2015 -ից մինչև 04/03/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/34> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2015 -ից մինչև 04/03/2015 ժամը 12:15 ներառյալ )
<<Որոտանի ՀԷԿՀ>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<Շամբ ՀԷԿ-ի թիվ 2 հիդրոագրեգատի նորոգման>> աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով <<ՈՀՀ-ԲԸԱՇՁԲ-02/15>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/01/2015 -ից մինչև 04/03/2015 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման, վերանորոգման և Դավթաշեն վարչական շրջանի նախադպրոցական հաստատությունների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-15/41> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 22/01/2015 -ից մինչև 03/03/2015 ժամը 15:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>