ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպվող կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերան N <<ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-Մ-ԲԸԱՇՁԲ-3/14>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 23/07/2014 -ից մինչև 01/09/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Վանաձոր համայնքի թիվ 33 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տանիքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ-ԱՇՁԲ-14/69 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/07/2014 -ից մինչև 02/09/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Վանաձոր համայնքի թիվ 33 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տանիքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ-ԱՇՁԲ-14/69 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 21/07/2014 -ից մինչև 02/09/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
<Որոտանի ՀԷԿՀ> ՓԲԸ-ի կարիքների համար <<Տուրբինային, տրանսֆորմատորային և կոմպրեսորային յուղերի>> ձեռքբերման նպատակով <<ՈՀՀ- ԲԸԱՊՁԲ-01/14>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 18/07/2014 -ից մինչև 27/08/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀ Լոռու մարզի Հագվի համայնքի գյուղամիջյան փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ԼՄՀԳ-ԲԸԱՇՁԲ-9>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/07/2014 -ից մինչև 27/08/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղի Մշակույթի տան կապիտալ ամրացման աշխատանքների կատարման նպատակով հայտարարված << ՀՀ ԳՄԾԳ- ԲԸԱՇՁԲ-14/04>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 17/07/2014 -ից մինչև 26/08/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Վանաձորի քաղաքապետարանի կարիքների համար Վանաձոր քաղաքի սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀ ԼՄՎՔ-ԾՁԲ-14/66 ԲԸ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 15/07/2014 -ից մինչև 25/08/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի Բաբայան փողոցից <<Հաղթանակ>> զբոսայգի իջնող հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-14/125> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 14/07/2014 -ից մինչև 23/08/2014 ժամը 10:00 ներառյալ )
ՀՀՄՆՄԾԻԳ ՊՀ-ի կարիքների համար հուշարձանների վավերագրման, ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման և վերականգնման, օգտագործման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, համալիր փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/81>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 11/07/2014 -ից մինչև 20/08/2014 ժամը 11:00 ներառյալ )
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայի՝ Բաբայան փողոցից <<Հաղթանակ>> զբոսայգի իջնող հենապատի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով <ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-14/84> ծածկագրով բաց ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 11/07/2014 -ից մինչև 20/08/2014 ժամը 15:00 ներառյալ )
1 2 3 4 5 ... >>