ՀՀ ԿԳՆ «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ԳՄՆԱՊՄԻ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր /փոփոխված տարբերակ/: Սկզբնական տարբերակը հրապարակվել է 28.08.2014թ.:Հրավերի փոփոխության մասին հայտարարությունը տես <<Հրավերում կատարված փոփոխություններ>> բաժնում\r\n
( Հրապարակված է 01/09/2014 -ից մինչև 11/09/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ ԿԳՆ «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ԳՄՆԱՊՄԻ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է 28/08/2014 -ից մինչև 08/09/2014 ժամը 12:00 ներառյալ )
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռքբերելու նպատակով «ՇՀԱԿՁԲ-11/11-ՀՎԿԱԿ-2014-03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կարիքների համար տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցներ ապրանքների ձեռքբերելու նպատակով՝ ԱԳՆ-ՇՀԱՊՁԲ-14/11 ծածկագրով Շ/Հ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )

( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
Տվյալ հղումը հայերեն լեզվով բացակայում է
( Հրապարակված է 31/01/2014 -ից անժամկետ )
ՀՀ ԳԱԱ <<Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11 ծածկագրով տնտեսական,սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռք բերման մրցույթի հրավեր
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյումրիի սելեկցիոն կայան>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԳՍԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր
( Հրապարակված է -ից անժամկետ )