«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.2-61-26.08.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-16.2-60-26.08.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից «ARG-9.2-48-07.08.14» ծածկագիրը կրող հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին:
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին Հարավ մասնաճյուղի ք.Երևան, Տերյան փող. 8, հասցեում գտնվող, Մ. Բարսեղյանին պատկանող տարածքի/միացման պայմանգիր՝ 11484111/ 0.4կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման շինմոնտաժային աշխատանքների կատարում> Պայմանագրի ծածկագիրը C-89-14 /1138/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հայտարարություն Կնքված պայմանագրի մասին <´³Ýíáñ³Ï³Ý Ó»éÝáóÝ»ñի, ռ»ïÇÝ» »ñϳñ³×Çï ÏáßÇÏների, աÝÓñ¨³ÛÇÝ ÃÇÏÝáóների, բ³Ùµ³ÏÛ³ ×áå³Ýի, զá¹áÕÇ å³ßïå³ÝÇã í³Ñ³Ý³Ïի, í»ñݳ½•»ëïի, զá¹áÕÇ Ñ³ïáõÏ Ñ³Ù³½•»ëïի ձեռք բերում>: Պայմանագրի ծածկագիրը A-8660-14 /1137/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> Հանձնաժողովը որոշեց ՛՛ՀԷՑ՛ ՓԲԸ կողմից 01.07.2014թ. հայտարարված՝ Արևմուտք՚ մասնաճյուղի, Հալաբյան փող. 20/1 հասցեում ՙԴոլչե՚ ՍՊԸ-ի շինության 0,4կՎ ՄԳ-ով էլեկտրամատակարարման աշխատանքների կատարման առաջարկների փակ հարցումը համարել չկայացած, քանի որ ԱՓՀ-ի մասնակից ընկերությունների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են նախահաշվային արժեքը:/1062/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ,Արաքս՚ մասնաճյուղի, Սիս գյուղում Գ. Իսրայելյանի առանձնատան 6/0,4կՎ ՕԳ-ով էլեկտրամատակարարման աշխատանքների կատարում (միացմ. պայմ.` 11213111,11250111, 11251111, 11252111, 11253111, 11254111)’: Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը`A-767/14 /1071/\r\n
( Հրապարակված է 02/09/2014 -ից մինչև 02/10/2014 ժամը 00:00 ներառյալ )
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր Արևմուտք՚ մասնաճյուղի, Նորաշեն թաղ. 9 հասցեում բազմաբնակարան շենքի 0,4կՎ ՄԳ-ով էլեկտրամատակարարման աշխատանքների կատարում (միացմ. պայմ.` 11546111)՛: Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Առաջարկների փակ հարցման ծածկագիրը` A-731/14 /1066/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ‘Ապահովիչների մատակարարում՛/Լոտ2/: Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Բաց մրցույթի ծածկագիրը` A-333/14-1 /1044/\r\n
<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ‘Ապահովիչների համար կոթառների մատակարարում՛/Լոտ1/: Հայտարարություն Կնքված պայմանագրերի մասին Բաց մրցույթի ծածկագիրը` A-333/14 /1044/\r\n
1 2 3 4 5 ... >>